โรงเรียนแห่งอนาคต

posted on 10 Mar 2012 20:31 by drudom
สวัสดีครับ นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"ที่รักทุกคนวันที่ 3-5 มีนาคม 2557 เราจะสอบปลายภาค
 
      จากการศึกษาความเป็นไปของโลกในอนาคต และข้อคิดเห็นของผู้รู้ โรงเรียนในอนาคตควรสอนให้นักเรียนมีคุณลักษณะดังนี้
     1. สอนให้นักเรียนเก่งหลายภาษา
     2. สอนให้นักเรียนมีความฉลาดหลายๆ ด้าน
     3. คิดเก่ง แก้ปัญหาเก่ง
     4. ฉลาดทางด้านอารมณ์
     5. ใช้ ICT เก่ง
     6. อดทนต่อความยากลำบาก
     7. มีจิตสาธารณะ
     8. มีคุณธรรม
     9. รักประเทศชาติ

 

 

 

 

 

edit @ 25 Feb 2014 19:06:17 by